Allmänna villkor

1. Allmänt

CarSwipe AB, 559167-0210, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö (”Carswipe”) tillhandahåller plattformen: https://carswipe.se/ (”webbplatsen”). Med uttrycken ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Carswipe.

För att använda webbplatsen måste du vara minst 18 år. Genom att besöka webbplatsen eller använda någon tjänst som tillhandahålls via webbplatsen så godkänner du dessa vid var tid gällande allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga. Försäljning av fordon via webbplatsen är uteslutande avsedd att ske av privatpersoner. Du får inte ange något företagsnamn eller länkar till näringsverksamhet.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. De eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade Allmänna Villkoren har gjorts tillgängliga för dig på webbplatsen. Du har alltid rätt att när som helst avsluta ditt konto på webbplatsen.

2. Våra tjänster

Carswipe är en plattform som för samman säljare och köpare av begagnade fordon. webbplatsen är inte avsedd att användas för försäljning av fordon i näringsverksamhet. På webbplatsen har du också möjlighet att registrera dig i vår kostnadsfria handelsplattform för att få löpande information om de pågående och kommande försäljningar som vi väljer att presentera (”Handelsplattformen”). På webbplatsen kan även andra erbjudanden om tjänster förekomma.

Vi har rätt att ändra, utveckla och begränsa funktionaliteten och utbudet m.m. på webbplatsen.

3. Tillgänglighet

Vår målsättning är att webbplatsen alltid ska fungera tillfredställande för dig som användare. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att våra tjänster ska fungera på ett bra sätt, men vi har rätt att utan ersättningsskyldighet stänga ner, eller begränsa tillgången till, webbplatsen.
[För att kunna nyttja webbplatsen via din dator, mobiltelefon eller surfplatta krävs att du har installerat JavaScript och för att webbplatsen ska fungera optimalt krävs också att du har din dator, mobiltelefon eller surfplatta inställd på att tillåta cookies (se mer om vår cookiesanvändning i punkt 6 nedan).] För att kunna nyttja vår Handelsplattform krävs också att du till oss har angivit den e-postadress dit du vill att bevakningsträffarna ska levereras.
Om du upplever störningar på webbplatsen, i Handelsplattformen eller i övrigt när du använder några av våra tjänster ber vi dig att så snart som möjligt kontakta oss och du ser kontaktuppgifterna i slutet av dessa Allmänna Villkor.

4. Innehåll på webbplatsen och på Handelsplattformen

webbplatsen och Handelsplattformen kan innehålla länkar eller länkat innehåll till andra webbplatser som inte står under vår kontroll.

webbplatsen kan också innehålla information som återges direkt på webbplatsen, exempelvis i våra faktarutor eller i informationen om respektive fordonsmodeller. Vi hämtar all information från externa källor, och återger den i en samlad form på webbplatsen.

Vi ansvarar inte för innehållet i annonser eller beskrivningar av varor eller tjänster. Vi strävar efter att alltid tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, men vi kan inte garantera att all information på webbplatsen och i Handelsplattformen är korrekt eller uppdaterad eftersom vi återger information från externa parter.

Vi ansvarar inte för länkar eller länkat innehåll från webbplatsen till externa webbplatser eller för integritetsskydd, funktionalitet eller innehåll på de externa webbplatserna.

Vi tillåter endast annonsering på svenska och engelska.

Vid köp mellan privatpersoner gäller inte lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) och det finns därför ingen ångerrätt. När du köper tjänster via Internet har du i övrigt som regel 14 dagars ångerrätt. Vid din annonsering på webbplatsen anses vår tjänst ha fullgjorts när annonsen publiceras och du samtycker härmed till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

5. Personuppgifter

Vi och våra samarbetspartner kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Se mer om vår och våra samarbetspartners behandling av dina personuppgifter här.

6. Cookies

Vi använder oss av cookies på webbplatsen. Läs mer om vår cookiesanvändning här.

7. Användarinnehåll

Det är ditt ansvar att säkerställa att du har nödvändiga rättigheter till allt innehåll, inklusive bilder, musik, filmer, varumärken m.m., som du lägger upp vid din användning av webbplatsen och dess tjänster (”Användarinnehåll”). Du garanterar att du har samtliga sådana tillstånd och att Användarinnehållet inte gör intrång i någon annans immateriella rättigheter eller skäligen kan väcka anstöt eller i övrigt står i strid mot lag. All form av diskriminering är förbjuden. Om du lägger upp en bild eller namn på personer så ansvarar du för att du har tillstånd från de personer som omfattas och att de har accepterat att materialet, samt annat Användarinnehåll, används på webbplatsen och av oss i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användarinnehåll, annonser och annat på webbplatsen, ger du oss en obegränsad rätt att fritt förfoga över Användarinnehåll, och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett forum eller medium och att upplåta dem till samarbetspartner samt för marknadsföring. Dessa våra rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du har ingen rätt till och efterger härmed alla krav på ersättning från oss för vår användning av Användarinnehållet.

8. Immateriella rättigheter

Vi innehar alla rättigheter till webbplatsen och du får inte mångfaldiga, kopiera, bearbeta, överlåta, försälja, överföra eller på annat sätt utnyttja eller tillgängliggöra webbplatsen eller Handelsplattformen utan vårt tillstånd.

Allt material som finns på webbplatsen och i Handelsplattformen, såsom text, bilder, foton, teckningar, videos, filer, grafik, musik eller annat material, samt program och kod (”Innehåll”), kan vara skyddat av upphovsrätt. Det är inte tillåtet att utan medgivande från rättighetsinnehavaren mångfaldiga, kopiera, överlåta, försälja, överföra eller på annat sätt utnyttja eller tillgängliggöra Innehåll – varken för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra Innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

Rättighetsinnehavaren till Innehållet kan vara vi eller annan vars material vi har rätt att nyttja för vissa ändamål, såsom för användning på webbplatsen eller i Handelsplattformen.
Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från oss.

Vi har rätt att utan ersättningsskyldighet neka publicering av innehåll, eller att ta bort innehåll, som vi anser strider mot dessa allmänna villkor, eller om vi av annan anledning anser att annonsen inte uppfyller de krav vi ställer på innehåll på webbplatsen. Vi har även sådan rätt att stänga av användare som missbrukat webbplatsen.

9. Ansvarsbegränsning

I Sverige gäller vissa lagar som är tvingande till konsumenters fördel. Såvida inte annat följer av sådana lagar ska följande gälla. webbplatsen utgör en plats för säljare att annonsera begagnade fordon samt för publicering av erbjudanden av externa samarbetspartner. Vi medverkar inte i köpet mellan köpare och säljare eller mellan någon av dem och en extern samarbetspartner, och ansvarar inte för uppgifter om fordon, annan egendom eller tjänst som marknadsförs på webbplatsen. Vi ansvarar inte för fel i fordon, eller i tjänst som tillhandahålls av annan. Vi ansvarar inte för skada som någon orsakas på grund av användning av webbplatsen. Vi ansvarar inte för felaktiga uppgifter i annonser. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller stänga ner webbplatsen utan ersättningsskyldighet.

Vi ansvarar inte i något fall för indirekt skada, såsom t.ex. utebliven vinst, förlust av data eller andra följdskador.

10. Övrigt

För tvister mellan oss och dig gäller svensk materiell lag. Tvister ska lösas av allmän domstol i Sverige.

11. Kundservice och kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss
via e-post: info@carswipe.se 
via telefon 0768-87 65 78
via vårt kontaktformulär på webbplatsen: https://carswipe.se/kontakt/